Statut Sekce zdravotních laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP

Sekce zdravotní laborantů (ZL) České hematologické společnosti (ČHS) ČLS JEP sdružuje zdravotní laboranty pracující ve zdravotnictví v oboru laboratorní hematologie, kteří mají zájem na dalším rozvoji a zlepšování kvality práce v oboru laboratorní hematologie.

Je odbornou sekcí České hematologické společnosti ČLS JEP a působí v souladu s jejími pravidly.

I. Cíle

 1. Sdružovat zdravotní laboranty v oboru laboratorní hematologie.
 2. Podílet se na odborném růstu a dalším vzdělávání zdravotních laborantů.
 3. Spolupracovat s:
  • Výborem ČHS ČLS JEP,
  • Laboratorní sekcí ČHS ČLS JEP,
  • Českou asociací zdravotních laborantů,
  • Výborem sekce laborantů a sester STL ČLS JEP,
  • Českou asociací sester.
 4. Spolupracovat na vědeckovýzkumných projektech v oboru klinické a laboratorní hematologie.
 5. Spolupracovat na legislativních procesech týkajících se zdravotních laborantů s příslušnými ministerstvy a orgány státní správy.

II. Formy činnosti

 1. Ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP organizovat pracovní setkání v oboru laboratorní hematologie v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku.
 2. Spolupracovat se všemi institucemi, které se podílí na tvorbě a aktualizaci výukových programů pregraduálního i postgraduálního vzdělávání ZL v oblasti hematologie (MZ ČR, MŠMT ČR, NCO NZO a další).
 3. Vykonávat poradenskou a expertní činnost v rámci oboru laboratorní hematologie.
 4. Společně s laboratorní sekcí České hematologické společnost ČLS JEP spolupracovat se SEKK na způsobu kontroly kvality práce v hematologických laboratořích.
 5. Podporovat studijní pobyty a stáže členů v rámci České republiky i v zahraničí.
 6. Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastnit výběrových, konkurzních, atestačních i dohodovacích řízení v rámci oboru laboratorní hematologie.
 7. Informovat odbornou veřejnost o činnosti Sekce zdravotních laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP.

III. Členství

 1. Sekce zdravotních laborantů je určena pro všechny zdravotní laboranty pracující v oboru laboratorní hematologie a hlásící se k cílům této sekce.
 2. Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem České hematologické společnosti ČLS JEP a zaplacením členského příspěvku. Předpokladem je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle platné legislativy.
 3. Řádné členství zaniká:
  • vystoupením na základě písemného prohlášení,
  • zrušením členství, především pro neplnění členských povinností,
  • zánikem sekce,
  • úmrtím člena.
 4. Práva řádného člena:
  • účastnit se činnosti sekce,
  • volit zástupce do výboru sekce a sám být volen, pokud splňuje podmínky odd. IV.,
  • být informován o činnosti sekce a využívat její podpory a pomoci,
  • obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor sekce zdravotních laborantů.
 5. Povinnosti řádného člena:
  • dodržovat předpisy České hematologické společnosti ČLS JEP,
  • platit stanovené členské příspěvky,
  • řádně vykonávat svěřené funkce.

IV. Organizační uspořádání, jednací řád a volební řád

 1. Volební řád a organizace voleb vychází ze stanov ČLS JEP.
 2. Výbor sekce ZL má 5 členů, kteří získali ve volbách ČHS ČLS JEP nejvíce hlasů.
 3. Délka volebního období je čtyři roky.
 4. Členem výboru sekce ZL se může stát laborant se specializací v oboru klinická hematologie a transfuzní služba, aktivně vykonávající profesi hematologického laboranta.
 5. Členové výboru sekce ZL si ze svého středu navrhnou předsedu a místopředsedu a výboru ČHS ČLS JEP je doporučí ke schválení.
 6. Zástupcem sekce ZL ve výboru ČHS ČLS JEP je předseda sekce.
 7. Výbor Sekce zdravotních laborantů svolává předseda sekce dle potřeby, nejméně však 2x do roka. Předseda je zároveň povinen svolat zasedání výboru sekce nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to požádán alespoň 1 členem výboru sekce. Zápis z jednání zasílá všem členům výboru sekce a zároveň je vystaven na webových stránkách České hematologické společnosti ČLS JEP.
 8. Výbor sekce zdravotních laborantů je usnášeníschopný při účasti nejméně 3 členů výboru sekce. Rozhodnutí a závěry sekce zdravotních laborantů jsou přijímány hlasováním, k přijetí je potřebná nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

V. Změna a úpravy statutu

Změnu statutu může navrhnout každý člen výboru sekce zdravotních laborantů. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání výboru sekce a závěr je písemně zaznamenán v zápisu z jednání. Statut sekce je vystaven na webových stránkách ČHS ČLS JEP.

Ke změně statutu sekce dochází v případech, kdy se změnou souhlasí nejméně 3 členové výboru sekce.

VI. Zánik sekce

Sekce zaniká rozhodnutím výboru České hematologické společnosti ČLS JEP na návrh výboru Sekce zdravotních laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP.

Přejít nahoru